Vraciame sa do normálu. Sklenené zálohované flaše už od Vás berieme späť. Platba možná iba prevodom na účet.

Obchodné podmienky

1. Základné údaje

1.1. Predávajúci

sLOWbar s.r.o. 
Delená 9, 841 07 
Bratislava
Slovenská Republika


IČO: 52 496 899
DIČ: 

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č 138785/B

1.2. Bankové spojenie

SWIFT/BIC: TATRSKBX
IBAN: SK2911000000002945073339

2. Vymedzenie pojmov

Spotrebiteľská zmluva – je kúpna zmluva, ak zmluvnými stranami sú na jednej strane dodávateľ a na druhej strane spotrebiteľ, ktorý nemohol individuálne ovplyvniť obsah dodávateľom vopred pripraveného návrhu na uzatvorenie zmluvy.

Predávajúci (dodávateľ) – osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy koná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Je to podnikateľ, ktorý spotrebiteľovi ponúka alebo predáva výrobky alebo poskytuje služby a taktiež podnikateľ, ktorý priamo alebo prostredníctvom iných podnikateľov dodáva kupujúcemu výrobok - sLOWbar s.r.o.

Spotrebiteľ (kupujúci) – fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nakupuje výrobky alebo používa služby pre osobnú potrebu alebo pre príslušníkov svojej domácnosti a ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti

Uzatvorenie kúpnej zmluvy – objednávka kupujúceho predstavuje návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy. Samotná kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia záväzného súhlasu predávajúceho s návrhom kúpnej zmluvy kupujúcemu t.j. záväzným potvrdením objednávky zo strany predávajúceho. Od tohto momentu medzi kupujúcim a predávajúcim vznikajú vzájomné práva a povinnosti, ktoré sú vymedzené kúpnou zmluvou a týmito obchodnými podmienkami, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy.

Obchodné podmienky – zmluvné ustanovenia dohodnuté medzi predávajúcim a kupujúcim v tomto dokumente. Kupujúci v momente odoslania svojej objednávky potvrdzuje, že súhlasí s týmito obchodnými podmienkami platnými v čase odoslania svojej objednávky a je nimi viazaný od momentu uzatvorenia kúpnej zmluvy. Kupujúci odoslaním svojej objednávky potvrdzuje, že pred uskutočnením svojej objednávky sa s týmito obchodnými podmienkami oboznámil a s obchodnými podmienkami bez výhrad súhlasí.

3. Platnosť obchodných podmienok

Obchodné podmienky platia pre všetky objednávky.
Na vzťah medzi spotrebiteľom a predávajúcim sa vzťahujú ustanovenia: 

občianskeho zákonníka, 
zákona č.22/2004 Z. z. o elektronickom obchode, 
zákona č.102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 
zákona č.250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa. 
Obchodné podmienky platia od 10.4.2019.

4. Objednanie tovaru

Objednávka je návrhom kúpnej zmluvy uzavretej na diaľku medzi spotrebiteľom a predávajúcim. Zmluva je uzatvorená od chvíle, keď predávajúci potvrdí prijatie objednávky. Potvrdenie prijatia objednávky môže predávajúci oznámiť spotrebiteľovi elektronicky (e-mailom) alebo telefonicky. Potvrdená objednávka (kúpna zmluva) je uložená u predávajúceho a je pre spotrebiteľa vždy dostupná. 

Objednávka musí obsahovať: 

údaje spotrebiteľa: meno a priezvisko spotrebiteľa, prípadne meno a priezvisko osoby na mieste dodania, adresu miesta dodania, kontaktné údaje (telefón, e-mail), 
informácie o tovare: presnú špecifikáciu (kód, názov tovaru, počet, cena), 
dátum objednávky, spôsob dodania, spôsob úhrady ceny za tovar.
 

Spôsob objednávky 

telefonicky na telefónnom čísle +421 944 029 334
e-mailom na adresu objednavka@slowbar.sk
prostredníctvom internetovej stránky www.slowbar.sk 

Forma objednávky: 

ústnou formou – telefonicky 
zaslaním zrozumiteľnej a jednoznačnej objednávky e-mailom 
elektronickou objednávkou prostredníctvom internetového obchodu

Pri všetkých spôsoboch objednania, spotrebiteľ súhlasí s tým, že súčasťou objednávky je povinnosť zaplatiť cenu.

5. Dodacie a platobné podmienky

Objednávky doručujeme my v rámci Bratislavy a okolia. Úhrada za tovar sa preto realizuje platbou vopred na náš bankový účet alebo hotovosťou. Druhá možnosť je osobný odber na odbernom mieste. Pri osobnom odbere je možnosť platby vopred na účet alebo v hotovosti na odbernom mieste.

Všetky ceny v našom e-shope sú zmluvné a konečné.

5.1. Platby a doručenie tovaru 

Cena rozvozu po Bratislave a okolí závisí od miesta doručenia podľa zón. Doručenie trvá najviac do 5 pracovných dní od prijatia platby. Rozdelenie zón je nasledovné:

ZÓNA 1: Dúbravka, DNV, Devín, Lamač, Ivanka pri Dunaji, Bernolákovo. Cena 2 €. Pri nákupe nad 20 € je doručenie zdarma.

ZÓNA 2: Staré Mesto, Nové Mesto, Ružinov, Petržalka, Karlova Ves, Záhorská Bystrica, Marianka, Stupava, Borinka, Vajnory, Most pri Bratislave, Chorvátsky Grob, Zálesie, Malinovo. Cena 3 €. Pri nákupe nad 30 € je doručenie zdarma.

ZÓNA 3: Rača, Vrakuňa, Podunajské Biskupice, Jarovce, Rusovce, Čunovo. Cena 5 €. Pri nákupe nad 50 € je doručenie zdarma.

O stave objednávky Vás budeme informovať telefonicky alebo e-mailom. Po obdržaní správy, že objednávka bola expedovaná, je do 12 hodín objednávka doručená zákazníkovi. 

Cena za dopravu je závislá na zvolení typu doručenia “Zóna 1”, “Zóna 2” alebo “Zóna 3”. Momentálne doručujeme vymedzené územie a to Bratislava a okolie, tak ako je vymenované v jednotlivých zónach.

5.2. Platba vopred

Platbu vopred môžete uskutočniť prevodom na náš účet IBAN: SK2911000000002945073339, SWIFT/BIC: TATRSKBX. Dôležitý je variabilný symbol (VS), ktorý predstavuje číslo objednávky a do správy pre príjemcu prosíme uviesť Vaše meno. Bez udania VS nemusí byť Vaša objednávka korektne vybavená, resp. môže byt vybavená neskôr, nakoľko nebudeme môcť identifikovať platcu. Po úhrade Vám bude objednaný tovar odoslaný. 

Pri platbe za tovar v hotovosti aj bankovým prevodom je faktúra (ktorá slúži zároveň ako dodací list) dodávaná elektronicky ako príloha emailu o potvrdení objednávky.

5.3. Osobný odber

V prípade, že si zvolíte osobný odber:

    1. Po prijatí Vašej objednávky ju začneme okamžite spracovávať, pričom nerozlišujeme, či ste si vybrali doručenie domov alebo osobný odber.
    2. Hneď ako je objednávka pripravená, odošleme Vám email a SMS správu.
    3. Vaša objednávka bude pripravená na osobný odber 7 kalendárnych dní od času, kedy Vám pošleme SMS.
    4. Objednávku si môžete následne vyzdvihnúť v OC Glavica, ul. Eisnerova, Devínska Nová Ves, Bratislava.

5.4. Zálohované fľaše

Pri prvej objednávke platíte 1€ za každú fľašu na produkt, ktorý objednávate. V objednávke tovaru musíte označiť, že fľašu nemáte a bude Vám automaticky prirátaný poplatok 1€. Pri druhej objednávke si už na daný produkt fľašu nekupujete a označíte, že fľašu máte. V prípade, že sa rozhodnete, že fľašu pri ďalšej objednávke vrátite, poplatok Vám bude vrátený vo forme poukážky.

6. Odstúpenie od zmluvy

V súlade s ustanovením § 7 odst. 1 a. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho, má spotrebiteľ právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru.

Spotrebiteľ je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. To neplatí, ak predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby. Lehota podľa prvej vety sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty.

Pokiaľ spotrebiteľ odstúpi od zmluvy, bude znášať náklady na vrátenie tovaru, v prípade ak sa písomne nedohodnú inak.

Odstúpiť od zmluvy nie je možné u tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený.

V prípade, ak spotrebiteľ už prevzal objednaný tovar, je povinný ho vrátiť v originálnom nepoškodenom balení. V prípade, ak spotrebiteľ vráti objednaný tovar poškodený, čiastočne spotrebovaný resp. v stave, ktorý neodpovedá stavu, v ktorom bol predávajúcim odoslaný, berie na vedomie, že predávajúci je oprávnený si takto vzniknutú škodu, ktorú je predávajúci povinný preukázať, uhradiť zo sumy, ktorá bola uhradená spotrebiteľom za objednaný tovar.

Spotrebiteľ je zároveň povinný v odstúpení od zmluvy uviesť kontaktné údaje a číslo účtu, na ktorý má byť uhradená suma za objednaný tovar poukázaná zo strany predávajúceho. Formulár pre odstúpenie od kúpnej zmluvy nájdete tu. Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou. Predávajúci nie je povinný vrátiť spotrebiteľovi platby podľa odseku 1 pred tým, ako mu je tovar doručený alebo kým spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu, ibaže predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby.

7. Reklamačné podmienky

Predávajúci poskytuje záruku na tovar v dĺžke 24 mesiacov. Záruka začína plynúť od prevzatia veci kupujúcim. Zákazník je povinný pred prevzatím tovaru od kuriéra skontrolovať, či zásielka nie je zjavne poškodená. V prípade poškodenia zásielky je zákazník povinný následne skontrolovať obsah zásielky a zistiť, či tovar vo vnútri nie je dopravou poškodený. Ak dôjde k poškodeniu tovaru (platí aj pre prípad, ak poškodenie tovaru bolo zistené až po odchode kuriéra), nasleduje reklamácia kuriérskych služieb, ktorú nám musí zákazník nahlásiť okamžite telefonicky alebo emailom, najneskôr však do 24 hodín od doručenia. Následne si prídeme po poškodený balík.

7.1. Postup reklamácie tovaru

Zákazník je oprávnený uplatniť nárok zo záruky písomne na adrese prevádzkovateľa alebo emailom na reklamacie@slowbar.sk bez zbytočného odkladu. Popis reklamácie musí obsahovať tieto náležitosti: 

označenie reklamovaného tovaru 
dôvod reklamácie 
termín nákupu 

Náklady na dopravu hradí prevádzkovateľ - oznam o prijatí reklamácie bude zaslaný klientovi e-mailom do 3 pracovných dní a vyrozumenie o stave reklamácie do 30 dní odo dňa jej prijatia. 

Zákazník je povinný spolu s chybným výrobkom, predložiť faktúru, resp. doklad o zaplatení. Kupujúci je povinný ďalej pri reklamácii predložiť chybnú vec vrátane jej príslušenstva. Záruka sa vzťahuje len na výrobné chyby. Záruka sa nevzťahuje na chyby spôsobené bežným opotrebovaním, nesprávnym používaním výrobkov, nesprávnou manipuláciou a skladovaním. V prípade zistenia výrobnej chyby bude tovar vymenený kus za kus, či vrátená peňažná čiastka. Do vrátenej čiastky sa nezapočítava cena poštovného a balného.

8. Zľavy a zľavové kupóny

V prípade, že zľava alebo zľavový kupón bude uplatnený v rozpore s pravidlami danej zľavy či zľavového kupónu, má predávajúci právo také uplatnenie zľavy alebo zľavového kupónu odmietnuť.

V takom prípade je klient informovaný a bude mu ponúknutá možnosť vybaviť objednávku bez tejto zľavy, či uplatneného kupónu.

Pravidlá a podmienky pre uplatnenie konkrétnej zľavy sú priložené buď priamo k zľave (formou písanej informácie) alebo je u zľavy uvedený odkaz na webových stránkach, kde sú pravidlá zľavy podrobne opísané.

Každú zľavu, alebo kupón je možné uplatniť iba raz, ak nie je výslovne uvedené inak. V prípade viacnásobného použitia má predajca právo neuznať duplicitnú zľavu.

Zľavu, získanú na základe zľavového kódu, nie je možné kombinovať s inými zľavami, nie je možné uplatniť ju na prudukty v akcii. 

V prípade, že je hodnota darčekovej poukážky či zľavového kupónu vyššia, než hodnota nákupu, rozdiel sa neprevádza na nový kupón a nevyčerpaná suma sa spätne neprepláca

9. Osobné údaje

Osobné údaje chránime a spracovávame podľa pravidiel popísaných v časti "Zásady ochrany osobných údajov”.

10. Alternatívne riešenie sporov

10.1. Nakupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na ars@slowbar.sk), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z. Zoznam subjektov ARS je možné nájsť na stránke Ministerstva hospodárstva SR www.mhsr.sk.

10.2. Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.

10.3. Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.